Đăng ký

Bài 7 trang 10 SGK Toán 9 tập 1

Đề bài

Tính

a) \(\sqrt {{{\left( {0,1} \right)}^2}}\)                        b) \(\sqrt {{{\left( { - 0,3} \right)}^2}}\) 

c) \( - \sqrt {{{\left( { - 1,3} \right)}^2}} \)                   d) \( - 0,4\sqrt {{{\left( { - 0,4} \right)}^2}} \)

Hướng dẫn giải

+) Sử dụng hằng đẳng thức \(\sqrt{A^2}=\left| A\right| \).

+) Sử dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối của số \(a\): \(\left| a \right| = a\) nếu \(a \ge 0\) và \(\left| a \right| = -a\) nếu \(a<0\).

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(\sqrt {{{\left( {0,1} \right)}^2}}  = \left| {0,1} \right| = 0,1\)

b) Ta có: \(\sqrt {{{\left( { - 0,3} \right)}^2}}  = \left| { - 0,3} \right| = 0,3\)  

c) Ta có: \( - \sqrt {{{\left( { - 1,3} \right)}^2}}  =  - \left| { - 1,3} \right| = -1,3\)

d) Ta có:

\(- 0,4\sqrt {{{\left( { - 0,4} \right)}^2}}  =  - 0,4.\left| {-0,4} \right| =  - 0,4.0,4 \)

                             \(=  - 0,16\)

shoppe