Đăng ký

Giải bài 6 trang 10 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

   a)  \( \sqrt{ \frac{a}{3}}\)

  b) \( \sqrt{ -5a}\)

  c) \( \sqrt{ 4-a}\);

  d) \(\sqrt{ 3a+7}\)

Hướng dẫn giải

       Hướng dẫn:

    \(\sqrt{ A}\) có nghĩa \(\Leftrightarrow A \geq 0 \)

    \(\sqrt{ \frac{1}{A}} \) có nghĩa khi  \(\Leftrightarrow A > 0 \)

     Giải:

   a) \(\sqrt{\frac{a}{3} }\) có nghĩa \( \Leftrightarrow \frac{a}{3} \geq 0 \Leftrightarrow a \geq 0\)

   b)  \(\sqrt{-5a}\) có nghĩa \( \Leftrightarrow -5a \geq 0 \Leftrightarrow a \leq 0\).

   c)  \(\sqrt{4-a}\) có nghĩa \( \Leftrightarrow 4- a \geq 0 \Leftrightarrow a \leq 4\).

   d)  \(\sqrt{3a+7}\) có nghĩa \( \Leftrightarrow 3a+7 \geq 0 \Leftrightarrow 3a \geq -7 \Leftrightarrow a \geq -\frac{7}{3}\).