Đăng ký

Giải bài 13 trang 11 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Rút gọn các biểu thức sau:

 

Hướng dẫn giải

  a)  Ta có: \( 2 \sqrt{a^2}-5a = 2|a| - 5a = -2a- 5a = -7a \) ( vì a< 0) 

  b) Ta có: \(\sqrt{25a^2}+ 3a= |5a| + 3a = 5a+ 3a = 8a (\ vì \ a \ge 0)\)

  c) Ta có: \(\sqrt{9a^4}+ 3a^2 = |3a^2|+ 3a^2 = 3a^2 + 3a^2 = 6a^ 2 ( \ vì \ 3a^2 \ge 0)\)

  d) Ta có: \(5 \sqrt{4a^6}- 3a^3= 5|2a^3| - 3a^ 3 = -10a^3 - 3a^3 = -13a^3 ( \ vì \ a< 0 \ nên \ 2a^3 < 0)\)

shoppe