Đăng ký

Giải bài 11 trang 11 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Tính:

 

Hướng dẫn giải

   a) Ta có: 

\( \sqrt{16}.\sqrt{25}+ \sqrt{196}: \sqrt{49}= 4.5+14:7 = 20+2= 22\)

   b) Ta có: 

 \(36: \sqrt{2.3^2.18 }- \sqrt{169}= 36: \sqrt{423}-13= 36: 18- 13 = 2-13 = -11\)

   c) Ta có: 

\(\sqrt{\sqrt{81}} = \sqrt{9}= 3\)

    d) \(\sqrt{3^2+ 4^2}= \sqrt{25}= 5\)