Đăng ký

Giải bài 9 trang 11 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Tìm x biết:

   \( a) \sqrt{x^2 }=7;\)

   \( b) \sqrt{x^2 }=|-8|;\)

   \( c) \sqrt{4x^2 }=6;\)

   \( d) \sqrt{9x^2 }=|-12|;\)

Hướng dẫn giải

    Hướng dẫn: 

 \( \sqrt{ A^2}=|A|\)

 \( |A|=B \Leftrightarrow A =\pm B\)

   Giải:

   a) Ta có \( \sqrt{x^2 }=7 \Leftrightarrow |x|=7 \Leftrightarrow x=\pm 7.\)

   b) \( \sqrt{x^2 }=-8 \Leftrightarrow |x|=8 \Leftrightarrow x=\pm 8.\)

   c) \( \sqrt{4x^2 }=6 \Leftrightarrow |2x|=6 \Leftrightarrow |x|=3 \Leftrightarrow x=\pm 3.\)

   d) \( \sqrt{9x^2 }=|-12| \Leftrightarrow |3x|=12 \Leftrightarrow |x|=4 \Leftrightarrow x=\pm 4.\)