Đăng ký

Các dạng phương trình của mặt cầu

 Các dạng phương trình mặt cầu: 

  • Dạng 1: Phương trình mặt cầu (S) có tâm I(a;b;c) và bán kính R

                                         \((x-a)^2+ (x-b)^2+ (x-c)^2 = R^2\)

  • Dạng 2: Phương trình có dạng: 

                                         \(x^2+y^2+z^2 - 2ax-2by-2cz +d=0\)

           với điều kiện \(a^2+b^2+c^2 -d >0 \) là phương trình mặt cầu (S) có tâm \(I(a;b;c)\) và bán kính                       \(R= \sqrt{a^2+b^2+c^2 -d}\)