Đăng ký

Các công thức về Parabol

  • Phương trình chính tắc của Parabol:      \((P): y^2 = 2px\)
  • Tiêu điểm: \(F(\dfrac{p}{2};0)\)
  • Phương trình đường chuẩn:   \(x=-\dfrac{p}{2}\)  
  • Phương trình tiếp tuyến với (P) tại \(M(x_o;y_o) \in (P):\)   \(y_oy=p(x_o+x)\)
  • Điều kiện tiếp xúc của (P) và (\(\Delta\)):    \(Ax+By+C=0\);      \(2AC = B^2p\)
shoppe