Đăng ký

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau

    Công thức tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau theo phương pháp tọa độ trong không gian: 

          \(\Delta\) có vtcp \(\vec{u}\) và qua M;  \(\Delta'\) có vtcp \(\vec{v}\) và qua M'

                                  \(d(\Delta, \Delta')= \dfrac{\vert{\begin{bmatrix} \vec{u}, \vec{v} \end{bmatrix}.\vec{MM'}\vert}}{\vert {\begin{bmatrix} \vec{u}, \vec{v} \end{bmatrix}}\vert}\)