Đăng ký

Công thức tính góc giữa hai mặt phẳng

       \((\alpha): Ax+By+Cz+D=0 \)

       \((\beta): A'x+B'y+C'z + D=0\)

    \(cos(\varphi) = \dfrac{\vert{\vec{n}.\vec{n'}}\vert}{\vert\vec{n}\vert. \vert\vec{n'}\vert}= \dfrac{\vert{AA'+BB'+CC'}\vert}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}.\sqrt{A'^2+B'^2+C'^2}}\)