Đăng ký

Công thức tính góc giữa 2 đường thẳng trong không gian

   Góc giữa hai đường thẳng theo phương pháp tọa độ trong không gian được tính theo công thức sau: 

                   \(cos\varphi= \dfrac{\vert\vec{u}.\vec{u'}\vert}{\vert{\vec{u}\vert}. \vert{\vec{u'}\vert}}= \dfrac{\vert{aa'+bb'+cc'}\vert}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}.\sqrt{a'^2+b'^2+c'^2}}\)