Đăng ký

Khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng

   Khoảng cách từ điểm \(M(x_o;y_o,z_o)\) đến mặt phẳng (\(\alpha\)) được tính theo công thức sau:

                         \(d(M, (\alpha))= \dfrac{\vert{Ax_o+By_o+Cz_o +D}\vert}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}\) 

shoppe