Đăng ký

Phương trình của mặt phẳng

   Phương trình mặt phẳng (\(\alpha\)):

  - Phương trình tổng quát:            \(Ax+By+Cz+D=0\)

                                                 \(\vec{n}=(A;B;C), (A^2+B^2+C^2 \neq0)\)

  - Phương trình đoạn chắn:         \(\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=1\)

                                                 ((\(\alpha\)) qua \(A(a;0;0); B(0;b;0); C(0;0;c)\)

shoppe