Đăng ký

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

        Công thức tính góc giữa đường thẳng \(\Delta\) và mặt phẳng (\(\alpha\)): 

                            sin \(\varphi\) = \(\dfrac{\vert{\vec{n}.\vec{u}}\vert}{\vert{\vec{n}}\vert. \vert{\vec{u}}\vert} = \dfrac{\vert{Aa+Bb+Cc}\vert}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}. \sqrt{a^2+b^2+c^2}}\)

shoppe