Đăng ký

Khoảng cách từ 1 điểm đến đường thẳng

        Công thức tính khoảng cách từ A đến đường thẳng (\(\Delta\)) (\(\Delta\) có vectơ chỉ phương \(\vec{u}\) và qua M):

                                                         \(d(A,\Delta) = \dfrac{\vert{\begin{bmatrix} \vec{u}, \vec{MA}\end{bmatrix} \vert}}{\vert{\vec{u}}\vert}\)

shoppe