Đăng ký

Ba dạng phương trình của đường thẳng

Ta có 3 dạng phương trình của đường thẳng:

  • Phương trình tham số của (\(\Delta\)) qua \(M_o(x_o;y_o.z_o)\) và có vectơ chỉ phương \(\vec{u}= (a;b;c): \)

                                        \(\left\{\begin{matrix} x=x_o+at \\ y=y_o+bt \\ z=z_o+ct \end{matrix}\right.\)      (\(t \in \mathbb{R}\))

  • Phương trình chính tắc:

                                        \(\dfrac{x-x_o}{a}= \dfrac{y-y_o}{b}= \dfrac{z-z_o}{c}\)

  • Phương trình tổng quát:

                                        \(\left\{\begin{matrix}Ax+By+Cz+D=0 \\ A'x+B'y+C'z+D'=0\end{matrix}\right.\)

shoppe