Đăng ký

Bài 76 trang 89 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Điền vào ô trống:

x

5

-18

 

-25

y

-7

10

-10

 

x . y

 

 

-180

-1000

x

5

-18

 

-25

y

-7

10

-10

 

x . y

 

 

-180

-1000

 

Hướng dẫn giải

Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu: Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu " -" trước kết quả nhận được.

Hãy nhớ: Số âm x Số dương = Số âm.

Lời giải chi tiết

 

x

5

-18

18

-25

y

-7

10

-10

 40

x . y

 -35

 -180

-180

-1000

x

5

-18

18

-25

y

-7

10

-10

 40

x . y

 -35

 -180

-180

-1000

shoppe