Đăng ký

Giải bài 77 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may một số quần áo tăng x dm (khổ vải như cũ). Hỏi chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng bao nhiêu đề xi mét, biết:

a) x = 3 ? b) x = -2 ?
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Số vải tăng mỗi ngày là 250.x (dm).

Giải:

Số vải tăng mỗi ngày là 250.x (dm)

a) 250.3 = 750 (dm).

b) 250.(-2) = -500 (dm) nghĩa là giảm 500 dm.

shoppe