Đăng ký

Giải bài 75 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

So sánh:

a) (-67).8 với 0 b)15.(-3) với 15 c)(-7).2 với -7
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Dựa vào nhận xét tích của hai số nguyên khác dấu là một số nguyên âm hoặc tính tích hai số nguyên âm theo quy tắc rồi so sánh.

Giải:

a) Tích (-67).8 là một số nguyên âm nên nhỏ hơn 0;

b) Tích 15.(-3) là một số nguyên âm nên nhỏ hơn 15;

c) Tích (-7).2 = -14 nhỏ hơn -7.