Đăng ký

Bài 71 trang 30 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Tìm số tự nhiên c, biết rằng với mọi n ∈ N* ta có:

a) cn = 1;            b) cn = 0.

Hướng dẫn giải

Quy ước: \({1^n} = 1;{0^n} = 0\)

Lời giải chi tiết

a) cn = 1

Vì \(\underbrace {1.1.1...1}_{\text{n thừa số 1}} = 1\) với \(n\in \mathbb N^*\)

Do đó  \(c = 1\);              

b) cn = 0

Vì \(\underbrace {0.0.0...0}_{\text{n thừa số 0}} = 0\) với \(n\in \mathbb N^*\)

Do đó \(c = 0\) (\(c\in \mathbb N\) nên \(c=0\) thỏa mãn)

shoppe