Đăng ký

Bài 7 trang 91 SGK Giải tích 12

Đề bài

Nghiệm của phương trình \({10^{log9}} = {\rm{ }}8x{\rm{ }} + {\rm{ }}5\) là

A. \(0\)         B.  \(x = {1 \over 2}\)              (C). \({5 \over 8}\)                (D). \({7 \over 4}\)

Hướng dẫn giải

Sử dụng công thức \({a^{{{\log }_a}f\left( x \right)}} = f\left( x \right) > 0\)

Lời giải chi tiết

Vì \({10^{log9}} = {\rm{ }}9\) nên phương trình đã cho là \(9 = 8x + 5\).

\( \Leftrightarrow 8x = 4 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}\).

Phương trình này có nghiệm là  \(x = {1 \over 2}\)

Chọn đáp án (B).