Đăng ký

Bài 1 trang 91 SGK Giải tích 12

Đề bài

Tập xác định của hàm số \(y = \log {{x - 2} \over {1 - x}}\) là:

(A) \((-∞, 1) ∪ (2, + ∞)\)                  B) \((1, 2)\)

(C) \(\mathbb R \backslash {\rm{\{ }}1\} \)                                         D) R\{1, 2}

Hướng dẫn giải

Hàm số \(y = \log f\left( x \right)\) xác định \( \Leftrightarrow f\left( x \right) > 0\).

Lời giải chi tiết

Hàm số \(y = \log {{x - 2} \over {1 - x}}\) xác định \( \Leftrightarrow \frac{{x - 2}}{{1 - x}} > 0 \Leftrightarrow x \in \left(1;2 \right)\).

Chọn đáp án B.