Đăng ký

Bài 60 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Tìm \(x\) trong các tỉ lệ thức sau:

a) \(\left( {{1 \over 3}x} \right):{2 \over 3} = 1{3 \over 4}:{2 \over 5}\)

b) \(4,5:0,3 = 2.25:(0,1.x)\)

c) \(8:\left( {{1 \over 4}x} \right) = 2:0,02\)

d) \(3:2{1 \over 4} = {3 \over 4}:(6.x)\)

Hướng dẫn giải

a) \(\left( {{1 \over 3}x} \right):{2 \over 3} = 1{3 \over 4}:{2 \over 5}\)

\(\Rightarrow{x \over 3}:{2 \over 3} = {7 \over 4}:{2 \over 5} \Rightarrow {x \over 3}.{3 \over 2} = {7 \over 4}.{5 \over 2}\)

\(\Rightarrow {x \over 2} = {{35} \over 8} \Rightarrow x = {{35.2} \over 8} = {{35} \over 4}\)

b)

\(\begin{array}{l}
4,5:0,3 = 2,25:\left( {0,1.x} \right)\\
15 = 2,25:\left( {0,1.x} \right)\\
0,1.x = 2,25:15\\
0,1x = 0,15\\
x = 1,5
\end{array}\)

c) \(8:\left( {{1 \over 4}x} \right) = 2:0,02\)

\(\Rightarrow {1 \over 4}x = {{8.0,02} \over 2} \)

\(\Rightarrow {1 \over 4}x = 0,08 \Rightarrow x = 0,32\)

d) \(3:2{1 \over 4} = {3 \over 4}:(6.x)\)

\( \Rightarrow 3.{4 \over 9} = {3 \over {4.6x}}\)

\(\Rightarrow {4 \over 3} = {1 \over {8x}}\)

\(\Rightarrow 8x = {{3.1} \over 4}\)

\(\Rightarrow 8x = {3 \over 4}\)

\(\Rightarrow x = {3 \over {32}}\)

shoppe