Đăng ký

Giải bài 58 trang 30 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa cây trồng được của lớp 7A và lớp 7B là 0,8 và lớp 7B trồng nhiều hơn lớp 7A là 20 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng?

Hướng dẫn giải

Gọi số cây trồng được của lớp 7A và lớp 7B lần lượt là x và y.

Ta có \(\dfrac{x}{y} = 0,8 = \dfrac{4}{5}\) và y - x = 20

\(\dfrac{x}{y} = \dfrac{4}{5} \Rightarrow \dfrac{x}{4}= \dfrac{y}{5} = \dfrac{y-x}{5-4}=20\)

\(\Rightarrow\) x = 4.20 = 80 ; y = 5.20 = 100

Vậy lớp 7A trồng được 80 cây, lớp 7B trồng được 100 cây.