Đăng ký

Giải bài 57 trang 30 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi

Hướng dẫn giải

Gọi số viên bi của ba bạn Minh, Hùng và Dũng lần lượt là x; y và z.

Ta có   x : y : z = 2 : 4 : 5 và x + y + z =44

x : y : z = 2 : 4 :5 \(\Rightarrow\) \(\dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{4} = \dfrac{z}{5} = \dfrac{x +y+z}{2+4+5} = \dfrac{44}{11} = 4\)

\(\Rightarrow\) x = 2.4 = 8 ; y = 4.4 = 16 ; z = 5.4 = 20

Vậy số bi lần lượt của Minh, Hùng, Dũng lần lượt là 8; 16; 20.