Đăng ký

Giải bài 54 trang 30 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Tìm hai số x và y biết

Giải bài 54 trang 30 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

và x + y = 16.

Hướng dẫn giải

Ta có :

\(\dfrac{3}{5}=\dfrac{y}{5}=\dfrac{x+y}{3+5}=\dfrac{16}{8}=2\)

\(\Rightarrow\) x = 2.3 = 6

y = 5.2 = 10

Vậy x = 6 ; y = 10

shoppe