Đăng ký

Giải bài 56 trang 30 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 

Tìm diện tích của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng \(\dfrac{2}{5}\) và chu vi bằng 28m .

Hướng dẫn giải

Gọi chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật lần lượt là x(m); y(m); (x,y >0,m);

Ta có : \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{2}{5} \)

Chu vi hình chữ nhật bằng 28m nên :

 2(x + y) = 28 \(\Rightarrow\) x + y = 14

Ta có: \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{2}{5} \) \(\Rightarrow\)\(\dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{5} = \dfrac{x+y}{2+5} = \dfrac{14}{2} =2\)

\(\Rightarrow\) x = 2.2 = 4     ;    y = 5.2 = 10

Diện tích hình chữ nhật là: S = x.y = 4.10 = 40 (\(m^2\)