Đăng ký

Giải bài 59 trang 31 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 

Giải bài 59 trang 31 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) 2,04 : (-3,12) = \(\dfrac{204}{100} : \dfrac{-312}{100} = \dfrac{204}{100}.\dfrac{100}{-312} = \dfrac{17}{-26} = 17 : (-26)\)

b) \((-1\dfrac{1}{2}) : 1,25 = (-\dfrac{3}{2}) : \dfrac{125}{100} = (-\dfrac{3}{2}). \dfrac{100}{125} = \dfrac{-6}{5} = (-6) :5\)

c) \(4 : 5\dfrac{3}{4} = 4 : \dfrac{23}{4} = 4 . \dfrac{4}{23} = \dfrac{16}{23} = 16 : 23\)

d) \(10\dfrac{3}{7} : 5\dfrac{3}{14} = \dfrac{73}{7} : \dfrac{73}{14} = 2 = 2 :1\)