Đăng ký

Giải bài 55 trang 30 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tìm hai số x và y, biết x : 2 = y:(−5) và x − y = −7     

Hướng dẫn giải

Ta có :

x :2 = y : (-5)

\(\Rightarrow \dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{-5}= \dfrac{x-y}{2-(-5)} = \dfrac{-7}{7} = -1\)

\(\Rightarrow\) x = 2.(-1) = -2  ;       y = (-5).(-1) = 5

Vậy x = -2    ;  y = 5