Đăng ký

Giải bài 64 trang 31 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Số học sinh bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với các số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tìm số học sinh mỗi khối.

Hướng dẫn giải

 Gọi số học sinh khối 6,7,8,9 lần lượt là x,y,z,t

Ta có : \(\dfrac{x}{9}=\dfrac{y}{8}=\dfrac{z}{7}=\dfrac{t}{6}\) và y - t = 70

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\dfrac{y}{8}=\dfrac{t}{6} = ​​\dfrac{y-t}{8-6}=\dfrac{70}{2} = 35\)

=> y = 8.35 = 280, t = 6.35 = 210

Do đó : \(\dfrac{x}{9}=\dfrac{z}{7}=35 \Rightarrow\) x = 9.35 = 315, z = 7.35 = 245

Vậy số học sinh các khối 6,7,8,9 lần lượt là 315; 280; 245; 210.