Đăng ký

Bài 53 trang 25 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Bạn Tâm dùng 21000 đồng mua vở. Có hai loại vở: loại I giá 2000 đồng một quyển, loại II giá 1500 đồng một quyển. Bạn Tâm mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở nếu:

a) Tâm chỉ mua vở loại I ?

b) Tâm chỉ mua vở loại II ?

Hướng dẫn giải

Áp dụng phép chia hết và phép chia có dư để làm bài toán.

1) Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác - nếu có số tự nhiên q sao cho: a = b.q

2) Trong phép chia có dư:

Số bị chia = Số chia x thương + Số dư. 

Trong đó số dư luôn nhỏ hơn số chia.

Lời giải chi tiết

a) Giả sử bạn Tâm chỉ mua vở loại I và số vở mua được nhiều nhất là x.

Gọi số tiền còn lại khi mua x quyển vở loại I là r thế thì \(21000 - 2000x = r\) hay \(21000 = 2000x + r,\) với \(r <2000.\)

Điều này có nghĩa là x là thương của phép chia 21000 cho 2000.

Thực hiện phép chia ta được \(x = 10\) và dư \(r=1000\) đồng.

Vậy số vở loại I mua được nhiều nhất là 10 quyển.

b) Bạn Tâm mua được nhiều nhất số quyển vở loại II là: \(21000  : 1500 = 14\) quyển.

shoppe