Đăng ký

Bài 49 trang 24 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp:

Ví dụ: 135 - 98 = (135 + 2) - (98 + 2) = 137 - 100 = 37.

Hãy tính nhẩm: 321 - 96;             1354 - 997.

Hướng dẫn giải

Thêm và bớt với cùng 1 số sao cho ta được số tròn trục hoặc tròn trăm.

Lời giải chi tiết

321 - 96 = (321 + 4) - (96 + 4) = 325 -100 = 225.

1354 - 997 = (1354 + 3) - (997 + 3) = 1357 - 1000 = 357.

shoppe