Đăng ký

Bài 4 trang 26 SGK Hình học 12

Đề bài

Cho hình lăng trụ và hình chóp có diện tích đáy và chiều cao bằng nhau. Tính tỉ số thể tích của chúng.

Hướng dẫn giải

Thể tích khối lăng trụ: \(V = B.h\), trong đó \(B\) là diện tích đáy, \(h\) là chiều cao khối lăng trụ.

Thể tích khối chóp: \(V = \frac{1}{3}B'.h'\), trong đó \(B'\) là diện tích đáy, \(h'\) là chiều cao khối lăng trụ.

Lời giải chi tiết

Gọi \(B\) là diện tích đáy và \(h\) là chiều cao của khối lăng trụ ta có: \(V\)lăng trụ =\( B.h = V_{(H)}\)

Gọi \(B'\) là diện tích đáy và \(h'\) là chiều cao của khối chóp ta có:

\(V\)chóp = \({1\over 3}B'.h'={1\over 3}B.h = V_{(H')}\) (Vì diện tích đáy và chiều cao bằng nhau)

Vậy tỉ lệ thể tích giữa hình lăng trụ và hình chóp là: \({{{V_{(H)}}} \over {{V_{(H')}}}} = 3.\)