Đăng ký

Bài 2 trang 27 SGK Hình học 12

Đề bài

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Số các đỉnh hoặc số các mặt của bất kì hình đa diện nào cũng:

(A) Lớn hơn hoặc bằng 4;                               (B) Lớn hơn 4;

(C) Lớn hơn hoặc bằng 5;                               (D) Lớn hơn 5.

Hướng dẫn giải

Lấy ví dụ khối tứ diện.

Lời giải chi tiết

Dễ thấy khối tứ diện là khối đa diện có số mặt và số đỉnh nhỏ nhất trong các khối đa diện.

Khối tứ diện có 4 đỉnh và 4 mặt. Do đó các đáp án (B), (C) và (D) sai.

Chọn (A) lớn hơn hoặc bằng 4