Đăng ký

Bài 3 trang 27 SGK Hình học 12

Đề bài

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Số các cạnh của hình đa diện luôn luôn:

(A) Lớn hơn hoặc bằng 6;                              

(B) Lớn hơn 6;

(C) Lớn hơn 7;                                                  

(D) Lớn hơn hoặc bằng 8.

Hướng dẫn giải

Lấy ví dụ khối tứ diện.

Lời giải chi tiết

Dễ thấy khối tứ diện là khối đa diện có số cạnh nhỏ nhất trong các khối đa diện.

Khối tứ diện có 6 cạnh. Do đó các đáp án (B), (C) và (D) sai.

Chọn (A) Lớn hơn hoặc bằng 6.