Đăng ký

Bài 3 trang 26 SGK Hình học 12

Đề bài

Thế nào là một khối đa diện lồi? Tìm ví dụ trong thực tế mô tả một khối đa diện lồi, một khối đa diện không lồi.

Hướng dẫn giải

Dựa vào định nghĩa khối đa diện lồi trang 14 (SGK - Hình học 11).

Lời giải chi tiết

Khối đa diện \((H)\) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ của \((H)\) luôn thuộc \(H\)

Ví dụ: Hình \((H_1)\) mô tả một khối da diện lồi, hình \((H_2)\) mô tả một khối đa diện không lồi (hình 24).

shoppe