Đăng ký

Bài 1 trang 26 SGK Hình học 12

Đề bài

Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thoả mãn những tính chất nào?

Hướng dẫn giải

Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thoả mãn những tính chất:

- Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không giao nhau, hoặc chỉ có một đỉnh chung.

- Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.