Đăng ký

Bài 22 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính nhanh:

a) 1012;                b) 1992;                   c) 47.53.

Hướng dẫn giải

Áp dụng bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu.

Lời giải chi tiết

a) 1012 = (100 + 1)2 = 1002 + 2 . 100 + 1 = 10000 + 200 + 1 = 10201

b) 1992=  (200 – 1)2  = 2002 – 2 . 200 + 1 = 40000 - 400 + 1 = 39601

c) 47.53 = (50 – 3)(50 + 3) = 502 – 32 = 2500 – 9 = 2491.

 

shoppe