Đăng ký

Bài 20 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

Đề bài

Nhận xét sự đúng, sai của kết quả sau:

\({x^2} + 2xy + 4{y^2} = {\left( {x + 2y} \right)^2}\)

Hướng dẫn giải

Áp dụng bình phương của một tổng.

Lời giải chi tiết

Ta có: 

\(\eqalign{
& {\left( {x + 2y} \right)^2} = {x^2} + 2.x.2y + 4{y^2} \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \;\;\,= {\rm{ }}{x^2} + 4xy + 4{y^2} \cr} \)

Nên kết quả \({x^2} + 2xy + 4{y^2} = {\left( {x + 2y} \right)^2}\) sai.

shoppe