Đăng ký

Giải bài 16 trang 11- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu;

a)  \(x^2+2x+1\)                         

b) \(9x^2+y^2+6xy\)

c) \(25a^2+4b^2-20ab\)            

d) \(x^2-x+\dfrac{1}{4}\)

Hướng dẫn giải

a) \(x^2+2x+1= x^2+2.x.1+1^2=(x+1)^2\)

b) \(9x^2+y^2+6xy= (3x)^2+ 2.3x.y+y^2=(3x+y)^2\)

c) \(25a^2+4b^2-20ab= (5a)^2-2.5a.2b+(2b)^2=(5a-2b)^2\)

d) \(x^2-x+\dfrac{1}{4}=x^2-2x.\dfrac{1}{2}+(\dfrac{1}{2})^2=(x-\dfrac{1}{2})^2\)