Đăng ký

Giải bài 21 trang 12- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) \(9x^2-6x+1\)                     

b) \((2x+3y)^2+2.(2x+3y)+1\)

Hãy nêu một đề bài tương tự.

Hướng dẫn giải

a) \(9x^2-6x+1=(3x)^2-2.3x.1+1^2=(3x-1)^2\)

b) \((2x+3y)^2.(2x+3y)+1=(2x+3y)^2+2.(2x+3y).1+1^2=(2x+3y+1)^2\)

c) Đề bài tương tự: \(4x^2+4x+1=(2x+1)^2\)