Đăng ký

Giải bài 24 trang 12- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức \(49x^2-70x+25\) trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 5;                               b) \(x=\dfrac{1}{7}\)

Hướng dẫn giải

Ta có: \(49x^2−70x+25=(7x)^2−2.7x.5+5^2=(7x−5)^2\)

a) Thay x = 5 vào ta được: 

\((7x-5)^2= (7.5−5)^2=(35−5)^2=30^2=900\)

b) Thay \(x=\dfrac{1}{7}\) vào ta được:

\((7x-5)^2=(7.\dfrac17−5)^2=(1−5)^2=(−4)^2=16\)