Đăng ký

Bài 2 trang 47 SGK Giải tích 12

Đề bài

Số điểm cực đại của hàm số \(y = x^4+ 100\) là:

A. \(0\)               B. \(1\)                   C. \(2\)                D. \(3\)

Hướng dẫn giải

Điểm \(x=x_0\) được gọi là điểm cực đại của hàm số \(y=f(x)\) nếu: \(\left\{ \begin{array}{l}f'\left( {{x_0}} \right) = 0\\f''\left( {{x_0}} \right) < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(y’= 4x^3 \Rightarrow  y'=0 \Leftrightarrow x = 0\).

Đạo hàm \(y’ < 0\)  với \(x < 0\) và \(y’ > 0\) với \(x > 0\).

Vậy hàm số chỉ có \(1\) cực tiểu tại \(x = 0\) và không có điểm cực đại.

Vậy chọn đáp án A.