Đăng ký

Bài 1 trang 47 SGK Giải tích 12

Đề bài

Số điểm cực trị của hàm số là: \(y =  - {1 \over 3}{x^3} - x + 7\)

A. \(1\)           B. \(0\)             C. \(3\)            D. \(2\)

Hướng dẫn giải

+) Số điểm cực trị của hàm số là số nghiệm của phương trình \(y'=0\) mà tại đó \(y'\) có đổi dấu từ âm sang dương hoặc ngược lại.

Lời giải chi tiết

\(y’ = -x^2- 1 < 0, ∀x ∈\mathbb R\)

Hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định. Do đó hàm số không có cực trị.

Chọn đáp án B