Đăng ký

Bài 18 trang 15 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Tính

a) \(-5,17 - 0,469\)

b) \(-2,05 + 1,73\)

c) \((-5,17).(-3,1)\)

d) \((-9,18) : 4,25\)

Hướng dẫn giải

a) \( - 5,17 - 0,469{\rm{ }} =  - 5,17 + \left( { - 0,469} \right)\)\( =  - \left( {5,17 + 0,469} \right) =  - 5,639\)

b) \(-2,05 + 1,73 = -( 2,05 - 1,73) \)\(= - 0,32\)

c) \((-5,17).(-3,1) = 16,027\)

d)  \((-9,18) : 4,25 = -2,16\)

shoppe