Đăng ký

Giải bài 18 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tính:

a) -5,17 – 0,469

b) -2,05 + 1,73

c) (-5,17).(-3,1)

d) (-9,18) : 4,25

Hướng dẫn giải

a) - 5,17 – 0,469 = - 5,639

b) - 2,05 + 1,73 = - 0,32

c) (- 5,17).(- 3,1) = 16,027

d) (- 9,18) : 4,25 = - 2,16

shoppe