Đăng ký

Giải bài 17 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

1. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng:

a) |-2,5| = 2,5 ;    b)|-2,5| = -2,5 ;    c)|-2,5| = -(-2,5)

2. Tính x biết:

Giải bài 17 trang 15 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

1) Các khẳng định đúng là a) và c)

2) a) |x| = 0,37 \(\Leftrightarrow\) x = \(\pm\) \(\dfrac{1}{5}\) ; 

    b) |x| = 0,37 \(\Leftrightarrow\) x = \(\pm\) 0,37 ;

    c) |x| = 0 \(\Leftrightarrow\) x = 0 ;

    d) |x| = 1\(\dfrac{2}{3}\) \(\Leftrightarrow\) x = \(\pm\)1\(\dfrac{2}{3}\)