Đăng ký

Giải bài 23 trang 16 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Dựa vào tính chất "Nếu x < y và y < z thì x < z" hãy so sánh:

Giải bài 23 trang 16 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) Ta có : \(\dfrac{4}{5}\) < \(\dfrac{5}{5}\) = 1 và 1 < 1,1 nên \(\dfrac{4}{5}\) < 1,1 ;

b) Ta có : -500 <0 và 0 <0,001 nên -500 < 0,001

c) Ta có:

     \(\dfrac{-12}{-37}\) = \(\dfrac{12}{37}\) < \(\dfrac{12}{36}\) nên \(\dfrac{-12}{-36}\) < \(\dfrac{1}{3}\)                     (1)

     \(\dfrac{1}{3}\) = \(\dfrac{13}{39} < \dfrac{13}{38}\)                                                (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(\dfrac{-12}{-36}\) < \(\dfrac{13}{38}\)