Đăng ký

Giải bài 26 trang 16 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

a) (-3,1597) + (-2,39) 

b) ( -0,793) - (-2,1068)

c) ( -0,5) . (-3,2) + ( -10,1) . 0,2

d) 1,2. (-2,6) + (-1,4) : 0,7

Hướng dẫn giải

a) (-3,1597) + (-2,39) = -5,5497

b) ( -0,793) - (-2,1068) = 1,3138

c) ( -0,5) . (-3,2) + ( -10,1) . 0,2 = -0,42

d) 1,2. (-2,6) + (-1,4) : 0,7 = -5,12

shoppe