Đăng ký

Giải bài 19 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Với bài tập Tính tổng S = (-2,3) + (41,5) + (-0,7) + (-1,5) hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau :

Bài làm của Hùng

S = (-2,3) + (41,5) + (-0,7) + (-1,5)

    = [(-2,3) + (-0,7) + (-1,5)] + 41,5

    = (-4,5) + 41,5

    = 37

Bài làm của Liên

S = (-2,3 ) + 41,5+ (-0,7) + (-1,5)

    = [(-2,3) +(-0,7) ] + [(41,5 ) + (-1,5) ]

    = (-3) + 40

    = 37

a) Hãy giải thích cách làm mỗi bạn.

b) Theo em nên làm cách nào.

Hướng dẫn giải

a) Bạn Hùng cộng các số âm với nhau được - 4,5 rồi cộng tiếp với 41,5 để được kết quả là 37.

    Bạn Liên đã nhóm từng cặp số hạng có tổng là số nguyên được -3 và 40 rồi cộng hai số này được 37.

b) Hai cách làm của hai bạn đều áp dụng các tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính được hợp lí nhưng cách của bạn Liên có thể tính nhẩm nhanh hơn. Do đó nên làm theo cách của bạn Liên.