Đăng ký

Giải bài 24 trang 16 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Áp dụng tính chất các phép tính nhanh để tính nhanh

a) (-2,5. 0,38. 0, 4) - [ 0,125. 3,15. (-8)]

b) [(-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2] : [ 2,47.0,5 - (-3,53).0,5]

Hướng dẫn giải

a) (-2,5. 0,38. 0, 4) - [ 0,125. 3,15. (-8)]

=[(-2,5.0,4).0,38] - [(-8.0,125).3,15]

= [(-1).0,38] - [(-1).3,15] = (-0,38) - (-3,15) = 2,77

b)  [(-20,83) .0,2 + (-9,17).0,2] : [ 2,47.0,5 - (-3,53).0,5]

= [[(-20,83)+( - 9,17)].0,2] : [(2,47 + 3,53).0,5]

= [-30.0,2] : [6.0,5] = (-6) : 3 = - 2